motorola-logo

Support For
Motorola FOCUS68

ТЕМА Ограничена гаранция за потребителски стоки и аксесоари

Свързани продукти Motorola FOCUS68

Ограничена гаранция за потребителски стоки и аксесоари ("Гаранция")

Благодарим ви, че си купихте този продукт с марка Motorola произведен по лиценз на Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Какво покрива тази гаранция?

Имайки в предвид посочените по-долу изключения, BINATONE гарантира, че този продукт с марка Motorola ("продукт") или сертифициран аксесоар ("аксесоар") продаван за употреба с този продукт, е произведен така, че да не дава дефекти на материалите и изработката при нормално ползване от потребителя за периода посочен по-долу. Тази гаранция е изключителна и не може да бъде прехвърляна

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА СПЕЦИАЛНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА. МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА ВАРИРАЩИ СПОРЕД РЕГИОНА, ОБЛАСТТА ИЛИ ДЪРЖАВАТА ВИ. ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗАЩИТЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ ИЛИ НАРЕДБИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СТРАНАТА НА ПОКУПКА ИЛИ, АКО Е РАЗЛИЧНА, СТРАНАТА НА ПРЕБИВАВАНЕ, ПОЛЗИТЕ НА ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ СА В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ПРАВА И КЛАУЗИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТАКИВА ЗАКОНИ И НАРЕДБИ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВАТА ВИ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ДЪРЖАВАТА, РЕГИОНА ИЛИ ОБЛАСТТА ВИ.

За кого важи?

Тази гаранция важи само за първичния потребител купувач и не може да бъде прехвърляна.

Какво ще направи BINATONE? 

BINATONE или негов оторизиран дистрибутор по негово желание и в приемливо време от търговска гледна точка, ще поправи или замени безплатно всички продукти или аксесоари, които не отговарят на тази гаранция. Можем да използваме функционално еквивалентни ремонтирани/реновирани/ използвани или нови продукти, аксесоари или части. 

Други важни ограничения

ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ,
ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ ДО СРОКА НА ТАЗИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПОПРАВКАТА ИЛИ ЗАМЯНАТА ОСИГУРЕНИ ОТ ТАЗИ ЕКСПРЕСНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И СЕ ОСИГУРЯВАТ ВМЕСТО ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ЕКСПРЕСНИ ИЛИ ПРИЛОЖЕНИ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА MOTOROLA ИЛИ BINATONE НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ, ПО ДОГОВОР ИЛИ ПРИ НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГЛИЖИРАНЕ) ЗА ЩЕТИ НАД ПОКУПНАТА ЦЕНА НА ПРОДУКТА ИЛИ АКСЕСОАРА, ИЛИ ЗА ВСИЧКИ КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЛИ ЗАГУБА НА ПРИХОДИТЕ ИЛИ ПЕЧАЛБАТА, ЗАГУБА НА БИЗНЕСА, ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГА ФИНАНСОВА ЗАГУБА ПОЯВИЛА СЕ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПОСОБНОСТТА ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ АКСЕСОАРИТЕ ДО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ТЕЗИ ЩЕТИ ДА БЪДАТ ОТХВЪРЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаването или изключването на инцидентни или последващи щети, или ограничаването на срока на приложената гаранция, така че горепосочените ограничения или изключения могат да не важат за вас. Тази гаранция ви дава специфични законови права, а вие може да имате други права, различни за отделните юрисдикции.

Продукти с гаранция и срок на гаранцията

Потребителски продукти; Една (1) година от датата на покупката на продукта от първичния клиент купувач.

Потребителски аксесоари; Деветдесет (90) дни от датата на покупката на аксесоарите от първичния клиент купувач. 

Върнати или заменени продукти или аксесоари; Първоначалната гаранция или деветдесет (90) дни от датата на връщане на клиента, което важи по-дълго.

Изключения

Нормално износване. Нормално износване. Периодичната поддръжка, ремонтиране и замяна на части поради нормалното износване на продукта не се покриват от гаранцията. Батерии. Гаранцията важи единствено за батерии, чиито капацитет при пълно зареждане пада под 80% от номиналния им капацитет, както и за протекли батерии.

Злоупотреби. Дефекти и щети получени в резултат на: (a) неправилно използване, съхранение, злоупотреба, индиценти или небрежност, като физическо увреждане (спуквания, драскотини, др.) върху повърхността на продукта в резултат на злоупотреба; (b) контакт с течности, вода, дъжд, висока влажност или силно запотяване, пясък, замърсяване, екстремна жега или храна; (c) използването на продуктите или аксесоарите за търговски цели или подлагането на продуктите или аксесоарите на употреба или условия извън общоприетите; или (d) други действия, настъпили не по вина на MOTOROLA или BINATONE, не се покриват от тази гаранция.

Употреба на продукти и аксесоари, които не са на марката Motorola. Дефектите и щетите получени в резултат от употребата на продукти или аксесоари или друго периферно оборудване, които не са на марката Motorola или не са сертифицирани от нея, не се покриват от тази гаранция.
Неоторизиран сервиз или модификация. Дефектите и щетите получени в резултат на обслужване, тестване, поправка, инсталиране, поддръжка, преправяне или промяна по какъвто и да е начин от някой друг освен MOTOROLA, BINATONE или оторизираните им сервизни центрове не се покриват от тази гаранция.

Преправени продукти. Продукти или аксесоари с (a) серийни номера или етикети с дати, които са били премахнати, преправени или заличени; (b) нарушени печати или такива със следи от намеса; (c) несъответстващи серийни номера или (d) несъответстващи или не на марката Motorola опаковки или части не се покриват от тази гаранция.

Комуникационни услуги. Дефектите, щетите или повреждането на продуктите или аксесоарите поради определени комуникационни услуги, за които може да сте абонирани или с които може да сте използвали продуктите или аксесоарите не се покриват от тази гаранция.

СЪВПАДЕНИЕ НА ПОМОЩНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? СВЪРЖЕТЕ СЕ С ВЕЖЛИВИЯ НИ ОТДЕЛ ПОДДРЪЖКА.