motorola-logo

Support For
Motorola Sphere+

话题 如何将音频从扬声器传输至耳机?

相关产品 Motorola Sphere+

1. 从扬声器中取出耳机。 
2. 停止使用扬声器播放音乐。 
3. 耳机将自动连接电话*。 
4. 按下播放键,音乐将自动通过耳机播放,无需在手机端进行任何操作。

相关文章