motorola-logo

Support For
Motorola Sonic Boost 210

TÉMA Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství

Související produkty Motorola Sonic Boost 210

Omezená záruka na spotřebitelské produkty a příslušenství („Záruka“)
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek se značkou Motorola vyrobený na základě licence společnosti Binatone Electronics International LTD („BINATONE“). 

Na co se tato záruka vztahuje? 

Kromě výjimek uvedených níže společnost BINATONE zaručuje, že tento výrobek značky Motorola („výrobek“) nebo certifikované příslušenství („příslušenství“) prodávané k použití s tímto výrobkem je vyrobeno bez vad materiálu a zpracování při normálním používání po níže uvedenu dobu. Tato záruka je vaše výlučná záruka a není přenositelná. 

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE KONKRÉTNÍ PRÁVA A MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE STÁTU, PROVINCIE NEBO ZEME. U SPOTŘEBITELŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY O OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ VE SVÉ ZEMI NÁKUPU NEBO PŘÍPADNĚ V ZEMI POBYTU, POKUD SE LIŠÍ, JSOU PŘÍNOSY UDĚLOVANÉ TOUTO OMEZENOU ZÁRUKOU DODATKEM KE VŠEM PRÁVŮM A OCHRANÁM, KTERÁ JIM PLYNOU Z TĚCHTO ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ PRO OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. PRO PLNÉ ZNĚNÍ SVÝCH PRÁV BYSTE SE MĚLI SEZNÁMIT SE ZÁKONY SVÉ ZEMĚ, PROVINCIE NEBO STÁTU. 

Na koho se vztahuje? 

Tato záruka se vztahuje pouze na prvního spotřebitele a je nepřenositelná. 

Co společnost BINATONE udělá? 

Společnost BINATONE nebo její autorizovaný distributor na základě vlastního uvážení a v obchodně přiměřené době bezplatně opraví nebo vymění jakýkoli výrobek nebo příslušenství, které nesplňuje podmínky této záruky. Můžeme použít funkčně srovnatelné repasované/renovované/bazarové nebo nové výrobky, příslušenství či díly. 

Jaká další omezení existují? 

JAKÉKOLI DOMNĚLÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA DOMNĚLÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE OMEZUJÍ NA TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, JINAK JE VÝHRADNÍ NÁHRADOU ZÁKAZNÍKOVI OPRAVA NEBO VÝMĚNA POSKYTOVANÉ PODLE TÉTO VÝSLOVNÉ OMEZENÉ ZÁRUKY A POSKYTUJE SE VÝMĚNOU ZA VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO DOMNĚLÉ. SPOLEČNOST MOTOROLA ANI SPOLEČNOST BINATONE NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST, SMLUVNÍ ANI OBČANSKOPRÁVNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZA ŠKODY PŘESAHUJÍCÍ KUPNÍ CENU VÝROBKU NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, ANI ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, NÁHODNOU, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI ZA ZTRÁTU VÝNOSŮ NEBO ZISKŮ, ZTRÁTU OBCHODŮ, INFORMACÍ NEBO JINOU FINANČNÍ ZTRÁTU VZNIKLOU Z MOŽNOSTI NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT VÝROBKY NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, A TO V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM MŮŽE BÝT NÁHRADA ŠKODY ODMÍTNUTA PODLE ZÁKONA. 

Některé jurisdikce nepovolují omezení nebo vyloučení náhodných nebo následných škod ani omezení délky nepřímé záruky, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva. Můžete však mít také jiná práva, která se v jednotlivých jurisdikcích liší. 

Výrobky, na které se záruka vztahuje - Délka platnosti záruky 
Spotřební výrobky; Dva (2) roky od data původního zakoupení výrobku prvním spotřebitelem výrobku. 
Spotřební příslušenství; Devadesát (90) dní od data původního zakoupení příslušenství prvním spotřebitelem výrobku. 
Spotřební produkty a příslušenství po opravě nebo výměně; Zbývající doba trvání původní záruky nebo devadesát (90) dní od data vrácení spotřebiteli podle toho, která doba je delší. 

Výjimky
Běžné opotřebení. Pravidelná údržba, oprava a výměna dílů z důvodu běžného opotřebení je ze záruky vyloučena. 
Baterie. Tato záruka se vztahuje pouze na baterie, jejichž kapacita při plném nabití klesla pod 80 % jejich jmenovité kapacity, a baterie, které vytékají.
Nesprávné používání. Vady nebo škody způsobené: (a) nesprávným provozem, skladováním, nesprávným používáním, v důsledku nehody nebo nedbalosti, jako například fyzické poškození (praskliny, škrábance atd.) povrchu výrobku v důsledku nesprávného používání; (b) vystavením kapalinám, vodě, dešti, nadměrné vlhkosti nebo odpařování, písku, nečistotám, nadměrně vysokým teplotám či potravinám; (c) používáním výrobků nebo příslušenství pro komerční účely nebo vystavení výrobku či příslušenství abnormálnímu používání či podmínkám nebo (d) jinými vlivy, které nemůže společnost MOTOROLA ani BINATONE ovládat, jsou ze záruky vyloučeny. 
Používání výrobků a příslušenství jiných značek než Motorola. Vady nebo škody způsobené používáním výrobků nebo příslušenství či jiných periferních zařízení jiných značek než Motorola nebo certifikovaných jinými společnostmi jsou ze záruky vyloučeny. 
Neautorizovaný servis nebo úprava. Na vady nebo poškození způsobené obsluhou, testování, seřizováním, instalací, údržbou, úpravou či změnou, než provedla jiná osoba než MOTOROLA, BINATONE či oprávněná servisní střediska, se záruka nevztahuje. 
Upravené výrobky. Výrobky nebo příslušenství (a) se sériovými čísly nebo datovými štítky, které byly odstraněny, upraveny nebo vymazány; (b) s poškozenými plombami nebo vykazující narušení; (c) s nesouhlasícími sériovými čísly nebo (d) s nevyhovujícími pouzdry či díly nebo pouzdry či díly jiných značek než Motorola jsou ze záruky vyloučeny. 
Komunikační služby. Vady, škody nebo selhání výrobků či příslušenství v důsledku komunikačních služeb nebo signálů, které si můžete předplatit nebo využívat, jsou ze záruky vyloučeny. 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠI PŘÁTELSKOU PODPORU.