motorola-logo

ΘΕΜΑ Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σχετικά Προϊόντα Motorola VerveBuds 500

Περιορισμένη εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ ("Εγγύηση") 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της μάρκας Motorola που κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Binatone Electronics International LTD ("BINATONE"). 
 
Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση; 
 
Πέραν των εξαιρέσεων που ορίζονται παρακάτω, η BINATONE εγγυάται ότι το παρόν προϊόν ("Προϊόν") ή εγκεκριμένο αξεσουάρ ("Αξεσουάρ") μάρκας Motorola που πωλείται για χρήση με το εν λόγω προϊόν δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικών και κατασκευής υπό συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για τη χρονική περίοδο που καθορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Εγγύηση αποτελεί τη μόνη και αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους. 

Ποιός καλύπτεται; 
 
Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο τον αρχικό καταναλωτή-αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους. 
 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της BINATONE; 
 
Η BINATONE ή η εξουσιοδοτημένη εταιρεία διανομής της, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικά εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επιδιορθώσει ή θα αντικαταστήσει χωρίς χρέωση οποιοδήποτε Προϊόν ή Αξεσουάρ δεν συμμορφώνεται με την παρούσα Εγγύηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ισοδύναμα από λειτουργικής πλευράς ανακατασκευασμένα / μετασκευασμένα / ήδη ιδιόκτητα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Ποιοί άλλοι περιορισμοί υπάρχουν; 
 
ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Η ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ∆ΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η MOTOROLA Ή Η BINATONE, ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΒΑΣΕΙ Α∆ΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΞΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΗΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΕΙ∆ΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΕΡ∆ΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΕΣ. 

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή αποθετικών βλαβών, ή τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Η παρούσα Εγγύηση σας παραχωρεί συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από τη μία δωσιδικία στην άλλη. 

Καλυπτόμενα προϊόντα ∆ιάρκεια κάλυψης 
Καταναλωτικά προϊόντα: ∆ύο (2) έτη από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των Προϊόντων, από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος. Καταναλωτικά αξεσουάρ: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των Αξεσουάρ, από τον πρώτο καταναλωτή-αγοραστή του προϊόντος. Καταναλωτικά προϊόντα και αξεσουάρ που επιδιορθώνονται ή αντικαθίστανται: Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερης διάρκειας 

Εξαιρέσεις 
Φυσιολογική φθορά από τη χρήση. Η περιοδική συντήρηση, η επιδιόρθωση και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς εξαιρούνται από την κάλυψη.
Μπαταρίες. Η παρούσα Εγγύηση καλύπτει μόνο μπαταρίες των οποίων η χωρητικότητα σε κατάσταση πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους χωρητικότητας, καθώς και μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή. Κακή μεταχείριση & μη ενδεδειγμένη χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένο χειρισμό ή φύλαξη, μη ενδεδειγμένη χρήση ή κακή μεταχείριση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως υλικές βλάβες (ραγίσματα, γδαρσίματα κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος από κακή μεταχείριση, (β) επαφή με υγρά, νερό, βροχή, υπερβολική υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χώμα ή άλλους παρεμφερείς ρύπους, υπερβολική θερμότητα ή τρόφιμα, (γ) χρήση των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή έκθεσή τους σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η MOTOROLA ή η BINATONE, εξαιρούνται από την κάλυψη. Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ άλλης μάρκας πλην της Motorola. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται στη χρήση άλλης μάρκας ή μη εγκεκριμένων από τη Motorola Προϊόντων ή Αξεσουάρ ή άλλων στοιχείων περιφερειακού εξοπλισμού εξαιρούνται από την κάλυψη. Μη εξουσιοδοτημένη τεχνική εξυπηρέτηση ή τροποποίηση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε εργασίες τεχνικής εξυπηρέτησης, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, παρέμβαση στον εξοπλισμό ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο από τρίτους πλην της MOTOROLA, της BINATONE ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων τεχνικής εξυπηρέτησης εξαιρούνται από την κάλυψη. Προϊόντα που έχουν υποστεί μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση. Προϊόντα ή Αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή που έχουν αφαιρεθεί, παραποιηθεί ή σβηστεί, (β) κατεστραμμένα υλικά σφράγισης ή υλικά σφράγισης που εμφανίζουν σημάδια παραβίασης, (γ) αναντίστοιχους αριθμούς σειράς πλακετών, ή (δ) μη συμμορφούμενα ή άλλης μάρκας πλην της Motorola περιβλήματα ή εξαρτήματα, εξαιρούνται από την κάλυψη. Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αποτυχία λειτουργίας Προϊόντων ή Αξεσουάρ που οφείλονται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή σηματοδότηση επικοινωνίας στην οποία ενδέχεται να έχετε εγγραφεί συνδρομητές ή χρησιμοποιήσει με τα εν λόγω Προϊόντων ή Αξεσουάρ εξαιρούνται από την κάλυψη. 

Πώς θα λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση στα πλαίσια της εγγύησης ή άλλες πληροφορίες 

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση ή για να βρείτε πληροφορίες, καλέστε στον αριθμό: 

+491805 938 802 
 
Email: motorola-mbp@tdm.de 
 
Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή των Αξεσουάρ, με δικά σας έξοδα και ευθύνη, σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της BINATONE.


Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, θα πρέπει να προσκομίσετε: (α) το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, (β) την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, ο τόπος και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν στη συσκευασία σας υπήρχε κάρτα εγγύησης, μια συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το πιο σημαντικό, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. 
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που εκτίθενται στο παρόν συνιστούν την πλήρη σύμβαση εγγύησης ανάμεσα σε εσάς και την BINATONE αναφορικά με τα Προϊόντα ή τα Αξεσουάρ που αγοράζετε και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε άλλης πρότερης σύμβασης ή δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων που έχουν διατυπωθεί σε οποιεσδήποτε εκδόσεις εγγράφων ή προωθητικά υλικά χορηγούμενα από την BINATONE ή δεσμεύσεων που έχουν εκφραστεί από αντιπροσώπους, υπαλλήλους ή προσωπικό της BINATONE, που ενδεχομένως έχει συναφθεί ή διατυπωθεί σε σχέση με την εν λόγω αγορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ