motorola-logo

TEMAT Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”)

Powiązane produkty Motorola MBP845CONNECT

Ograniczona gwarancja na produkty i akcesoria („Gwarancja”) 

Dziękujemy za zakup produktu marki Motorola wyprodukowanego na licencji przez Binatone Electronics International LTD („BINATONE”). 

Co obejmuje gwarancja? 
Z zastrzeżeniem podanych niżej wykluczeń firma BINATONE gwarantuje, że ten produkt marki Motorola („Produkt”) lub atestowane akcesorium („Akcesorium”) sprzedawane do stosowania z tym produktem są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w przypadku normalnego użytkowania w okresie podanym poniżej. Niniejsza gwarancja jest gwarancją wyłączną i nie podlega przeniesieniom. 

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE KONSUMENTOWI OKREŚLONE PRAWA; KONSUMENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD STANU, OKRĘGU LUB KRAJU. W PRZYPADKU KONSUMENTÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI LUB ROZPORZĄDZENIAMI O OCHRONIE KONSUMENTÓW W KRAJU ZAKUPU LUB, JEŚLI JEST INNY, KRAJU ZAMIESZKANIA KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI STANOWIĄ DODATEK DO WSZYSTKICH PRAW I POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W TEGO RODZAJU PRZEPISACH LUB ROZPORZĄDZENIACH O OCHRONIE KONSUMENTÓW. ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SWOICH PRAW, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANYM KRAJU, OKRĘGU LUB STANIE. 

Kogo dotyczy gwarancja? 
Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega przeniesieniom. 

Zobowiązania firmy BINATONE? 
Firma BINATONE lub jej autoryzowany dystrybutor nieodpłatnie naprawi lub wymieni Produkty i Akcesoria nie spełniające parametrów określonych w Gwarancji wedle własnego uznania oraz w rozsądnym terminie. Firma może użyć funkcjonalnie równoważnych zregenerowanych/ naprawionych/ używanych lub nowych Produktów, Akcesoriów lub części. 

Pozostałe ograniczenia? 
WSZYSTKIE DOMNIEMANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANA GWARANCJA POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. NAPRAWY LUB WYMIANY OFEROWANE W RAMACH TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI SĄ JEDYNĄ FORMĄ REKOMPENSATY DLA KLIENTA I ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŻONE WPROST LUB DOMNIEMANE. FIRMY MOTOROLA I BINATONE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ ANI DELIKTOWEJ (TAKŻE ZA PRZYPADKI ZANIEDBANIA) ZA SZKODY, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA CENĘ ZAKUPU PRODUKTU LUB AKCESORIUM ORAZ ZA WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB WYNIKOWE, UTRATĘ PRZYCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB INFORMACJI ANI ZA INNE SZKODY FINANSOWE SPOWODOWANE UŻYWANIEM PRODUKTÓW I AKCESORIÓW LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ICH UŻYWANIA W CAŁYM ZAKRESIE, W JAKIM ZGODNIE Z PRAWEM MOŻNA ZRZEC SIĘ TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. 

W niektórych jurysdykcjach niemożliwe jest ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe ani ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, zatem powyższe ograniczenia i wykluczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Niniejsza gwarancja udziela użytkownikowi konkretnych praw, jednak może on posiadać także inne prawa, zależnie od lokalizacji. 

Produkty objęte - Czas trwania ochrony gwarancyjnej

Produkty powszechnego użytku: Dwa (2) lata od daty zakupu produktu przez pierwszego użytkownika. 

Akcesoria do produktów powszechnego użytku: Dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zakupu akcesoriów przez pierwszego użytkownika. 

Produkty powszechnego użytku i akcesoria, które podlegają naprawie lub wymianie: Czas pozostały do upływu oryginalnej gwarancji lub dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zwrotu produktu klientowi, zależnie który okres jest dłuższy. 

Wykluczenia

Standardowe zużycie. Ochroną gwarancyjną nie są objęte: okresowa konserwacja, naprawa i wymiana części związane z normalnym zużyciem produktu. 

Baterie. Gwarancja obejmuje wyłącznie te baterie, których pojemność po pełnym naładowaniu jest niższa niż 80% pojemności nominalnej, oraz baterie, które przeciekają. 

Nieprawidłowe użycie. Uszkodzenia i usterki wynikające z: (a) niewłaściwej obsługi, przechowywania, użycia, wypadku lub zaniedbania, jak uszkodzenia fizyczne (pęknięcia, zarysowania) powierzchni produktu wynikające z jego niewłaściwego użytkowania (b) styczności z cieczami, wodą, deszczem, nadmierną wilgotnością lub oparami, piaskiem, brudem itp., nadmiernym ciepłem lub żywnością (c) stosowania produktów i akcesoriów do użytku komercyjnego lub używanie ich w niewłaściwych warunkach albo użytkowania niezgodnie z instrukcją oraz (d) innych działań niespowodowanych przez firmy MOTOROLA ani BINATONE nie są objęte gwarancją. 

Stosowanie produktów i akcesoriów nieopatrzonych marką Motorola. 
Uszkodzenia i usterki wynikające ze stosowania produktów i akcesoriów innych niż opatrzone marką Motorola lub atestowane, a także stosowania innych urządzeń peryferyjnych nie są objęte ochroną gwarancyjną. 

Nieuprawnione serwisowanie i modyfikacje. Usterki lub uszkodzenia wynikające z czynności serwisowych, testów, regulacji, instalacji, konserwacji, zmian lub modyfikacji prowadzonych przez podmioty inne niż MOTOROLA, BINATONE lub ich autoryzowane centra serwisowe są wyłączone z zakresu gwarancji. 

Produkty modyfikowane. Produkty i akcesoria, których (a) numery seryjne i oznaczenia dat zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone; (b) plomby zostały uszkodzone lub noszą ślady manipulacji; (c) numery seryjne nie pasują do siebie lub (d) obudowy albo części nie są marki Motorola lub są niezgodne, są wyłączone z ochrony gwarancyjnej. 

Usługi komunikacyjne. Uszkodzenia, usterki lub awarie produktów i akcesoriów spowodowane działaniem usług komunikacyjnych, z których korzysta użytkownik, nie są objęte ochroną gwarancyjną. 

Gdzie szukać informacji na temat ochrony gwarancyjnej i innych? 

W celu zamówienia serwisu lub uzyskania informacji proszę dzwonić na numer: 

0221168640 w Polsce
adres e-mail: motorola-mbp@tdm.de 

Uzyskają Państwo informację, w jaki sposób przesłać produkty i akcesoria na własny koszt i ryzyko do autoryzowanego centrum serwisowego BINATONE. Aby zamówić usługę serwisową, należy przesłać:(a) produkt lub akcesorium; (b) oryginalny dowód zakupu (paragon), z podaniem miejsca i daty zakupu oraz nazwy sprzedawcy; (c) jeśli w opakowaniu znajdowała się karta gwarancyjna — wypełnioną kartę gwarancyjną z podaniem numeru seryjnego produktu; (d) pisemny opis problemu oraz, przede wszystkim; e) swój adres i numer telefonu. Powyższe warunki stanowią całość umowy gwarancyjnej zawieranej między użytkownikiem a firmą BINATONE, dotyczącej zakupionych produktów lub akcesoriów i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i oświadczenia, w tym oświadczenia składane w publikacjach i materiałach promocyjnych wydawanych przez firmę BINATONE oraz oświadczenia pracowników i przedstawicieli firmy BINATONE składane w odniesieniu do wspomnianego zakupu. 

POWIĄZANE ARTYKUŁY

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM PRZYJAZNYM WSPARCIEM.