motorola-logo

Support For
Motorola MBP36SC

TÉMA Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)

Súvisiace produkty Motorola MBP36SC

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu značky Motorola vyrobeného na základe licencie od spoločnosti Binatone Electronics International LTD („BINATONE“).

Na čo sa vzťahuje táto Záruka?

S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť BINATONE garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt“) alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie v kombinácii s týmto produktom, nebude obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytýčenej lehoty. Táto Záruka je vašou výhradnou zárukou a nie je prevoditeľná na iné osoby.

Na koho sa vzťahuje krytie?

Táto Záruka sa vzťahuje len na prvého spotrebiteľa, ktorý produkt zakúpil a nie je prevoditeľná.

Ako bude postupovať spoločnosť BINATONE?
Spoločnosť BINATONE alebo jej oprávnený distribútor podľa vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase bezplatne opraví alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.

Existujú ďalšie obmedzenia? 
AKÉKOĽVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL , BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ANI BINATONE NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA ZMLUVY ALEBO V PRÍPADE ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU PRODUKTU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI SO SCHOPNOSŤOU ČI NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA TOHTO ODŠKODNÉHO ZRIECŤ PODĽA LITERY ZÁKONA. 

Niektoré jurisdikcie neuznávajú vylúčenie alebo obmedzenie  náhodných alebo následných škôd, alebo obmedzenie dĺžky odvodenej záruky, preto sa na vás vyššie uvedené obmedzenia alebo výnimky nemusia vzťahovať. Táto Záruka vám poskytuje určité zákonné práva, pričom taktiež môžete mať iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej jurisdikcie.

Kryté produkty - Lehota krytia

Spotrebiteľské produkty; Dva (2) roky odo dňa pôvodného   zakúpenia produktov prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.

Spotrebiteľské; Deväťdesiat (90) dní odo dňapríslušenstvo pôvodného zakúpenia príslušenstva prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktu.

Spotrebiteľské produkty; Zostávajúce obdobie pôvodnej a príslušenstvo, ktoré boli záruky alebo deväťdesiat (90) dní opravené alebo vymenené odo dňa vrátenia spotrebiteľovi, podľa toho, ktoré z období je dlhšie.
Výnimky 

Bežné opotrebenie pri používaní Pravidelná údržba, oprava a výmena dielov z dôvodu bežného opotrebenia nie je krytá zárukou. 
Batérie Záruka sa vzťahuje len na batérie, ktorých kapacita pri plnom nabití klesne pod 80 % ich menovitej kapacity, a batérie, ktoré tečú. 

Nenáležité a hrubé používanie. Nedostatky alebo poškodenia, ktoré sú výsledkom nasledujúcich javov: (a) nesprávna prevádzka, uskladnenie alebo nenáležité či hrubé používanie, nehoda či opomenutie, ako napr. fyzické poškodenie (praskliny, škrabance atď.) na povrchu produktu vyvstávajúce z nenáležitého používania; (b) kontakt s tekutinami, vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo agresívnym potom, pieskom, hlinou a podobnými látkami, extrémnym teplom alebo potravinami; (c) používanie Produktov alebo Príslušenstva na komerčné účely a vystavovanie Produktu alebo Príslušenstva abnormálneho používaniu alebo podmienkam; prípadne (d) iné konanie, ktoré nie je chybou spoločnosti MOTOROLA ani BINATONE, sú vyňaté zo záručného krytia. 

Používanie Produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Nedostatky alebo poškodenia vyvstávajúce z používania Produktov alebo Príslušenstva či periférnych zariadení inej značky ako Motorola, alebo bez certifikácie od spoločnosti Motorola, nie sú kryté zárukou.  

Neoprávnený servis alebo modifikácia Nedostatky alebo poškodenia vyvstávajúce zo servisu, testovania, nastavovania, inštalácie, údržby, pozmeňovania či modifikácie akýmkoľvek spôsobom inou osobou ako zamestnancom spoločnosti MOTOROLA, BINATONE alebo ich autorizovaných servisných stredísk, sú vyňaté zo záručného krytia.

Pozmenené produkty Produkty alebo príslušenstvo s(o) (a) sériovými číslami alebo dátumovými značkami, ktoré boli odstránené, pozmenené alebo znehodnotené;
(b) poškodenými pečaťami alebo ktoré vykazujú známky manipulácie; (c) nezhodujúcimi sa sériovými číslami dosiek; alebo (d) puzdrami či dielmi, ktoré nie sú
vyhovujúce alebo sú inej značky ako Motorola, sú vyňaté zo záručného krytia.

Komunikačné služby Nedostatky, poškodenia alebo poruchy Produktov alebo Príslušenstva spôsobené komunikačnou službou alebo signálom, ktorý môžete mať predplatený alebo ktorý využívate v kombinácii s Produktmi alebo Príslušenstvom, sú vyňaté zo záručného krytia.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.